Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

1. Γιαννούμη Π. Ελένη
τηλ 2271042316 - 2271027650 - 2271042226

Genesis Software - Χίος